Privatlivspolitik

1 Indledning

Her kan du læse om, hvordan Funeo ApS (”Funeo”, ”vi”, ”os”) indsamler og behandler personoplysninger, som led i vores drift og de aktiviteter, som er beskrevet under afsnit 3 nedenfor.

2 Den dataansvarlige

Dataansvarlig for behandlingen er:
Funeo ApS
CVR-nr.: 36065567
Overgaden Neden Vandet 9C, 3.
1414 København K
E-mail: [email protected]

3 Behandlingsaktiviteter

3.1 Rådgivning

Når vi rådgiver om forholdene i forbindelse med dødsfald og bisættelser eller begravelser, behandler vi personoplysninger om borgeren og dennes pårørende med henblik på at kunne yde en korrekt og relevant rådgivning.

3.1.1 Kategorier af personoplysninger og kilderne til disse oplysninger

Vi behandler som udgangspunkt følgende oplysninger:

 • Navn og adresse for den borger, rådgivningen vedrører, og eventuelt for den pågældendes pårørende
 • Oplysninger om den berørte borgers økonomi
 • Oplysninger om den berørte borgers fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Andre oplysninger som måtte være nødvendige for at yde rådgivning om konkrete emner

Disse oplysninger stammer fra borgeren selv eller dennes pårørende.

Du skal være opmærksom på, at visse oplysninger er nødvendige for, at vi kan levere korrekt rådgivning. Såfremt du ikke afgiver disse oplysninger, eller hvis de afgivne oplysninger ikke er korrekte eller fyldestgørende, er der en risiko for, at vores rådgivning ikke er korrekt.

3.1.2 Retsgrundlag for behandlingen

Vores behandling af almindelige personoplysninger er nødvendig for indgåelse af en kontrakt med dig eller opfyldelse af en kontrakt, som er indgået med dig. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Retsgrundlaget for behandling af oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e, idet behandlingen er nødvendig for at et retskrav – dit eventuelle krav på økonomisk bistand fra fagforeningen i forbindelse med bisættelse eller begravelse – kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

3.1.3 Videregivelse og overladelse af personoplysninger

Oplysningerne overlades til vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til lande udenfor EU/EØS (tredjelande), idet vi benytter databehandlere i sådanne lande, og/eller fordi vores databehandlere har underdatabehandlere i lande udenfor EU/EØS. Disse lande inkluderer USA og andre lande, hvor vores databehandlere og deres underdatabehandlere har aktiviteter. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler, eksempelvis gennem anvendelse af standardkontrakter, som er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).

3.1.4 Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt oplysningerne i fem år fra udgangen af det år, rådgivningen er afsluttet. Hvis vi indenfor de fem år bistår ved borgerens bisættelse/begravelse, overføres oplysninger som grundlag for levering af vores serviceydelser i den forbindelse og opbevares herefter som beskrevet for "levering af ydelser i forbindelse med bisættelse eller begravelse".

3.2 Levering af ydelser i forbindelse med bisættelse eller begravelse

Når vi bistår i forbindelse med begravelser og bisættelser, behandler vi oplysninger om såvel afdøde som afdødes pårørende med henblik på at kunne levere vores ydelser.

3.2.1 Kategorier af personoplysninger og kilderne til disse oplysninger

Vi behandler som udgangspunkt følgende kategorier af personoplysninger:

 • Afdødes navn
 • Pårørendes navn og kontaktoplysninger
 • Afdødes cpr-nummer
 • Afdødes fagforeningsmæssige tilhørsforhold
 • Andre personoplysninger vi måtte modtage, eksempelvis som indhold til dødsannonce.

Disse oplysninger stammer fra afdødes pårørende.

Du skal være opmærksom på, at det er et krav, at vi behandler oplysninger om afdødes cpr-nummer, da dette er nødvendigt i forbindelse med gennemførelse af begravelsen eller bisættelsen. Vi vil derfor ikke have mulighed for at bistå dig, hvis vi ikke modtager denne oplysning.

3.2.2 Retsgrundlag for behandlingen

Vores behandling af almindelige personoplysninger er nødvendig for indgåelse af en kontrakt med dig eller opfyldelse af en kontrakt, som er indgået med dig. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vores behandling af afdødes cpr-nummer sker på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3, idet videregivelse af cpr-nummeret kræves af offentlige myndigheder.

Retsgrundlaget for behandling af oplysninger om afdødes fagforeningsmæssigt tilhørsforhold er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e, idet behandlingen er nødvendig for at et retskrav – boets krav på økonomisk bistand fra fagforeningen i forbindelse med bisættelse eller begravelse – kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

3.2.3 Videregivelse og overladelse af personoplysninger

Oplysningerne overlades til vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

Oplysningerne videregives derudover til følgende tredjeparter: Bedemænd i forbindelse med indgåelse af aftale om gennemførelse af begravelse eller bisættelse samt offentlige medier i forbindelse med indrykning af dødsannonce.

3.2.4 Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne opbevares i fem år fra udgangen af det år, ydelserne er leveret og faktureret.

3.3 Benyttelse af digital bedemandsløsning

Ved brug af vores digitale bedemandsløsning, behandler vi personoplysninger om afdøde og afdødes pårørende, samt om personer, som varetager opgaver i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

3.3.1 Kategorier af personoplysninger og kilderne til disse oplysninger

Vi behandler som udgangspunkt følgende kategorier af personoplysninger:

 • Om den person der bestiller begravelsen
  • Navn og kontaktoplysninger (postadresse, e-mail adresse og telefonnummer)
  • Oplysninger om den pågældendes relation til afdøde
  • Cpr-nummer (i situationer, hvor afdøde ønskede spredning af aske)
  • Fakturaoplysninger
  • Korrespondance, herunder aftale om afhentning af afdøde
 • Om personen, der underskriver fuldmagten til at vi varetager opgaven
  • Navn, e-mail adresse, telefonnummer
  • Cpr-nummer
 • Om afdøde
  • Navn
  • Cpr-nummer
  • Højde og vægt
  • Civilstand
  • Dødstidspunkt
  • Oplysninger indeholdt i dødsattest
  • Oplysninger indeholdt i dødsanmeldelse
  • Tid og sted for ceremoni
  • Kirkegård og gravpladsnummer
  • Oplysninger om hvilket sogn, afdøde var hjemmehørende i, herunder adresseoplysninger for sognet
 • Om øvrige involverede personer
  • Oplysninger om hospice, plejehjem eller anden institution (hvis relevant), samt navn og kontaktoplysninger for kontaktperson det pågældende sted
  • Navn og kontaktoplysninger om den person, der skal lede ceremonien
  • Oplysninger om chauffør (bedemand)
  • Oplysninger om krematorium, der skal varetage kremering

Oplysningerne indhentes primært fra afdødes pårørende. Derudover indhentes oplysninger fra hospital, hospice eller plejehjem hvor det er relevant. Navn og kontaktoplysninger for danske præster indhentes fra Folkekirkens IT.

3.3.2 Retsgrundlag for behandlingen

Vores behandling af almindelige personoplysninger om afdøde og afdødes pårørende, samt andre aktører i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen er nødvendig for indgåelse og opfyldelse af en kontrakt. Dette retsgrundlag findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vores behandling af afdødes og pårørendes cpr-nummer sker på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 og 3, idet behandling er påkrævet ved lov, samt fordi videregivelse af cpr-nummeret kræves af offentlige myndigheder.

3.3.3 Videregivelse og overladelse af personoplysninger

Oplysningerne overlades til vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

Oplysningerne videregives derudover til følgende tredjeparter: Offentlige myndigheder, hvortil der er pligt til at indberette oplysninger, bedemænd, som skal udføre transportopgaven samt den eller de personer, der skal forestå ceremonien.

3.3.4 Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne opbevares i fem år fra udgangen af det år, ydelserne er leveret og faktureret.

3.4 Eksterne samarbejdspartnere (bedemænd)

I forbindelse med vurdering og eventuel godkendelse af potentielle samarbejdspartnere, samt med henblik på administration af efterfølgende samarbejde, behandler vi oplysninger om de pågældende virksomheder og indehaverne af disse virksomheder.

3.4.1 Kategorier af personoplysninger og kilderne til disse oplysninger

Vi behandler som udgangspunkt følgende kategorier af personoplysninger om (potentielle) samarbejdspartnere:

 • Virksomhedens cvr-nummer, navn og adresse
 • Indehaverens navn og adresse
 • Indehaverens cpr-nummer
 • Eventuelle oplysninger om strafbare forhold i form af kopi af indehaveres straffeattest
 • Oplysninger om indehaverens faglige kvalifikationer

3.4.2 Retsgrundlag for behandlingen

Vores behandling af almindelige personoplysninger sker på følgende retsgrundlag:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at sikre, at vores samarbejdspartnere er i stand til at bistå vores kunder på en måde, der lever op til vores krav og forventninger til kvalitet og kompetancer.

Vores behandling af indehaverens cpr-nummer baserer sig på følgende retsgrundlag:

Vores behandling af oplysninger om lovovertrædelser og strafbare forhold sker på grundlag af databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at sikre, at de bedemænd, vi samarbejder med, ikke er dømt for forhold, som kan anses for uforenelige med hvervet.

3.4.3 Videregivelse og overladelse af personoplysninger

Oplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

I forbindelse med behandlingen, kan personoplysningerne blive overført til lande udenfor EU/EØS (tredjelande), idet vi benytter databehandlere i sådanne lande, og/eller fordi vores databehandlere har underdatabehandlere i lande udenfor EU/EØS. Disse lande inkluderer USA og andre lande, hvor vores databehandlere og deres underdatabehandlere har aktiviteter. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler, eksempelvis gennem anvendelse af standardkontrakter, som er godkendt af EU-Kommissionen i henhold til artikel 46, stk. 2, litra c. Du kan få en kopi af disse standardkontrakter ved at kontakte os (se afsnit 2 ovenfor).

3.4.4 Hvor længe opbevares oplysningerne?

Oplysningerne opbevares så længe samarbejdet består og fem år fra udgangen af det år, samarbejdet er ophørt.

Såfremt der ikke indgås en samarbejdsaftale, slettes oplysningerne senest 6 måneder efter der er sket orientering af modparten om, at der ikke indgås en aftale.

3.4 Drift af hjemmeside

I forbindelse med besøg på vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om den besøgende i form af cookies, som er nødvendige for en velfungerende hjemmeside

3.5.1 Kategorier af personoplysninger og kilderne til disse oplysninger

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi oplysninger om din færden på hjemmesiden, herunder hvilke funktioner, du benytter og hvilke links, du klikker på.

3.5.2 Retsgrundlag for behandlingen

Vores behandling af almindelige personoplysninger sker på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at sikre en velfungerende hjemmeside.

3.5.3 Videregivelse og overladelse af personoplysninger?

Oplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

3.5.4 Hvor længe opbevares oplysningerne?

Vi anvender alene cookies, som er nødvendige for at sikre, at hjemmesiden fungerer. Cookies slettes, når du forlader vores hjemmeside.

4 Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder:

 • Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
 • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Begrænsning: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Indsigelse: Når vi behandler oplysninger om dig på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, har du ret til – af grunde som vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig.
 • Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage en kopi af de personoplysninger som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på Indsæt. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. I det omfang det er nødvendigt, vil vi kontakte dig og bede dig om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne håndtere din anmodning korrekt.

Vær opmærksom på, at der gælder visse begrænsninger og undtagelser for disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, vi er forpligtede til at imødekomme din anmodning.

Du kan læse mere om dine rettigheder på datatilsynet.dk.

5 Hvis du ønsker at klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, vil vi gerne høre fra dig. Vores kontaktoplysninger kan findes under afsnit 2 ovenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Dette kan ske via e-mail [email protected] eller på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

6 Opdatering af privatlivspolitikken

Funeo kan løbende ændre denne persondatapolitik, hvis det er nødvendigt for at give en retvisende beskrivelse af vores behandling af personoplysninger.

I tilfældet af at der sker væsentlige ændringer i vores behandling af personoplysninger om dig, som vi allerede er i besiddelse af, vil du blive underrettet direkte om opdateringen (fx via e-mail).

Denne privatlivspolitik er senest blevet opdateret i Marts 2023.